Gedragscode en Omgangsregels

Gedragscode

De gedragscode is er voor alle vrijwilligers die verantwoordelijkheid hebben over de kinderen. Het gaat om de zorg, verantwoordelijkheid en bescherming van diegene met wie wij werken als vrijwilliger, de kinderen. Alle vrijwilligers ondertekenen de gedragscode wanneer zij zich aanmelden om met onze kinderkampen mee te gaan. Hiermee geven zij aan zich te houden aan de gedragscode.

 1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het kind zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan het kind te bejegenen op een wijze die hij/zij in zijn/haar waardigheid aantast.
 3. De vrijwilliger onderhoud geen privé contact buiten het kamp met het kind..
 4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van het kind. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
 5. De vrijwilliger mag het kind niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De vrijwilliger zal tijdens het kamp zeer terughoudend en met respect omgaan met kinderen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de tent en het sanitair.
 7. De vrijwilliger heeft de plicht het kind naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij het kind is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor aangewezen personen.
 9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen.
 10. Alle kinderen worden gelijk behandeld.
 11. De vrijwilliger beneden de 18 jaar nuttigt geen alcoholische dranken.
 12. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van druggebruik.

In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Omgangsregels

Stichting Kei Kampen vindt afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze stichting en op ons kamp alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

Wij vragen van alle medewerkers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Ik vraag hem/haar te stoppen, als iemand mij hindert of lastig valt. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur of een vertrouwenspersoon.
error: In verband met de regelgeving omtrent de AVG, is het niet mogelijk tekst te kopiëren of foto\\\'s op te slaan