Algemene Voorwaarden KEI Kampen

ALGEMENE VOORWAARDEN “Stichting KEI-Kampen”

1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: ”Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan onder:
1.2 ”Deelnemer”: Zijnde de vrijwilligers danwel de natuurlijke persoon die ingevolge de overeenkomst tussen “Stichting KEI-Kampen” en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van “Stichting KEI-Kampen” .
1.3 ”Aanmeldingsformulier”: formulier dat deel uitmaakt van de websites ”www.keikampen.nl” van “Stichting KEI-Kampen” .
1.4 ”Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met “Stichting KEI-Kampen” aangaat.
1.5 ”Overeenkomst”: een overeenkomst tussen “Stichting KEI-Kampen” en opdrachtgever ter zake van een of meer door “Stichting KEI-Kampen” ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.
1.6 ”Deelnamesom” de totale som van de door “Stichting KEI-Kampen” – ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst – te verlenen diensten inclusief BTW.
1.7 ” Stichting KEI-Kampen”: “Stichting KEI-Kampen” gevestigd te Eindhoven.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door “Stichting KEI-Kampen” gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door “Stichting KEI-Kampen” uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien “Stichting KEI-Kampen” daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.
2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van “Stichting KEI-Kampen” zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand, nadat Opdrachtgever het deelnameformulier aan “Stichting KEI-Kampen” heeft geretourneerd en betaald. Dit middels een gedrukt deelnameformulier of online deelnameformulier.

4. Betaling
4.1 Betaling dient plaats te vinden bij retourneren van het deelnameformulier.
4.2 Bij aanvraag van later betalen geldt dat deze betaling uiterlijk dient te geschieden vóór 1 juni van ieder kalenderjaar.
4.3 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.
4.4 Bij niet tijdige betaling behoudt “Stichting KEI-Kampen” zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8 lid 2 van de Algemene Voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten.

5. Instructies en gedragsregels
5.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van “Stichting KEI-Kampen” ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke “Stichting KEI-Kampen” nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.
5.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door “Stichting KEI-Kampen” in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door “Stichting KEI-Kampen” van (voortzetting van) het kamp worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.

6. Aansprakelijkheid van “Stichting KEI-Kampen”
6.1 Alle persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de Deelnemer. “Stichting KEI-Kampen” – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van “Stichting KEI-Kampen” ; geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle)zaken en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de leiding van de “Stichting KEI-Kampen” , als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.
6.2 “Stichting KEI-Kampen” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door “Stichting KEI-Kampen” bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
6.3 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van de “Stichting KEI-Kampen” beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-)verzekering(en) aanspraak bestaat.

7. Aansprakelijkheid Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor “Stichting KEI-Kampen” als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen – van Deelnemer.
7.2 Opdrachtgever zal de “Stichting KEI-Kampen” vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

8. Overmacht/Wijziging/Annulering “Stichting KEI-Kampen”
8.1 Indien de “Stichting KEI-Kampen” door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is “Stichting KEI-Kampen” gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever is gehouden.
8.2 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een kamp. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 10 deelnemers per kamp:

9. Wijzigingen door de Opdrachtgever/Deelnemer
9.1 De Opdrachtgever/Deelnemer is gerechtigd tot 4 weken voor de startdatum van het kamp additionele wijzigingen, in zijn reservering te laten aanbrengen.

9.2 Indien op verzoek van Opdrachtgever een annulering plaatsvindt, is de Aanmelder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

-bij annulering vóór 1 april: €10,-;

-bij annulering vóór 1 juni: €20,-;

-bij annulering tussen 1 juni en de kampdatum: €25,-

In geval van annulering (bijvoorbeeld in geval van overmacht) kan “Stichting KEI-Kampen” besluiten tot afwijking van bovenvermelde annuleringskosten.

Indien door overmacht bepaalde activiteiten geen doorgang kunnen vinden, is “Stichting KEI-Kampen” niet gebonden aan restitutie van (een deel van) het Inschrijfgeld of betaalde verzekeringspremie.
9.3 Alle overige wijzigingen vallen onder de annuleringsbepaling van Artikel 8 van de Algemene Voorwaarden.

10. Extra bepalingen
10.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van het sportkamp nog drie dagen door “Stichting KEI-Kampen” bewaard. Na het verstrijken van deze periode is “Stichting KEI-Kampen” gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een ander goed doel met ANBI-Beschikking.
10.2 “Stichting KEI-Kampen” heeft het recht om foto’s en video opnames tijdens en na de zomerkampen op haar website of in haar mediauitingen te gebruiken. Indien u niet wilt dat u of uw kinderen worden gefotografeerd of dat foto’s van u of uw kinderen worden gepubliceerd dient u dit voor aanvang van het kamp aan te geven. Raadpleeg hiervoor ook het privacystatement.

11. Verzekering Deelnemer
11.1 Opdrachtgever en/of Deelnemer is verplicht voor iedere deelnemer een ongevallenverzekering met speciale sportdekking; af te sluiten.

11.2De Deelnemer en Opdrachtgever zijn aansprakelijk voor schade en/of diefstal van materiaal van het kamp alsmede materiaal dat gehuurd wordt door “Stichting KEI-Kampen ten behoeve van het kamp veroorzaakt door de Deelnemer.

11.3 De Deelnemer en Opdrachtgever zijn tegenover “” Stichting KEI-Kampen” aansprakelijk voor alle schade die zij lijdt door toedoen van de aangemelde Deelnemer.

12.Toepasselijk recht en geschillen
12.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.

13.Gebruik van (audio)visuele opnamen gedurende het evenement.
13.1 Door deelname aan de “Stichting KEI-Kampen” gaat ondergetekende akkoord met (audio)visuele opnamen gedurende het evenement. De (audio) visuele opnamen kunnen gebruikt worden ter aankleding en/of promotie van  “Stichting KEI-Kampen” . Deelname aan “Stichting KEI-Kampen” houdt in dat deelnemer hierbij in rechte volledig en definitief afstand doet van aanspraken op enig recht, titel of belang ten opzichte van de organisatie en eigenaren van “Stichting KEI-Kampen” . Dit bewijs van kwijting is bindend voor bewindvoerders, rechtverkrijgenden en rechtsopvolgers van de deelnemer en komt ten goede van bovengenoemde partij.

14.Kennelijke fouten

Kennelijke fouten en vergissingen op de Website, in de brochure of het Inschrijfformulier binden het kamp niet. Dergelijke fouten zijn fouten en vergissingen die op het eerste gezicht als zodanig kenbaar voor de Deelnemer of opdrachtgever zijn.

15. Niet omschreven gevallen

In alle niet-omschreven gevallen besluit het kampbestuur.

Einde Algemene Voorwaarden “Stichting KEI-Kampen”

Privacy Statement “Stichting KEI-Kampen”

KEI Kampen, met online vestiging http://www.keikampen.nl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.keikampen.nl
0640639813
Martijn is de Functionaris Gegevensbescherming van KEI Kampen Hij/zij is te bereiken via bestuur@keikampen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
KEI Kampen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij maken op deze website gebruik van de diensten van HappyForms, deze verstrekt middels de inschrijfformulieren uw gegevens aan ons die wij nodig hebben voor het organiseren van het kamp. Van hen vindt u de privacyverklaring hier: https://thethemefoundry.com/privacy/

Een andere dienst die wij op onze website gebruiken is SnatchBot. Dit is onze webbot die u helpt met de meest voorkomende vragen. Diens privacyverklaring vindt u hier: https://snatchbot.me/privacy

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam en Achternaam van het kind
 • Geboortedatum + Leeftijd op kamp van het kind
 • Jongen of Meisje
 • Adres + Huisnummer
 • Postcode + Woonplaats
 • E-mailadres van ouder
 • Thuis telefoonnummer + Mobiel telefoonnummer
 • Nood telefoonnummer + Contactpersoon
 • Allergieën + Dieetwensen
 • Medicijn gebruik kind + Tijd van innemen
 • Zorgverzekeraar van het kind
 • Telefoonnummer Huisarts
 • Eventueel bijzonder gedrag van het kind
 • Of er familie of vrienden mee gaan op kamp
 • Toestemming voor maken van foto en videomateriaal voor website
 • Toestemming voor maken van foto en videomateriaal voor (sociale) media
 • Toestemming voor het maken van een groepsfoto

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@keikampen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: KEI Kampen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • De juiste voorzieningen te treffen op en rondom en het kamp

Geautomatiseerde besluitvorming:
KEI Kampen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door mederwerkers van KEI Kampen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

KEI Kampen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Tot één week na het kamp
Personalia > Tot één week na het kamp
Adres > Tot één week na het kamp
Enzovoort > Tot één week na het kamp

Delen van persoonsgegevens met derden:
KEI Kampen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
KEI Kampen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KEI Kampen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bestuur@keikampen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

KEI Kampen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
KEI Kampen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via bestuur@keikampen.nl

error: In verband met de regelgeving omtrent de AVG, is het niet mogelijk tekst te kopiëren of foto\\\'s op te slaan